Η μελετητική προσέγγιση μας, είναι μία συνεχής αναζήτηση της τομής - ως σημείου επαφής - του αισθητικά άρτιου και του κατασκευαστικά εφικτού, σε σχέση με το απαιτούμενο κόστος.

Image
Mελέτες εφαρμογής

Η δυνητική περίπτωση εκπόνησης μελέτης εφαρμογής, αποτελεί σημαντική συνέχεια της αρχικής. Με σαφή και καθοριστικό τρόπο, παρουσιάζονται οι ουσιαστικές λεπτομέρειες και επεξηγούνται – με τον καλύτερο τρόπο- ιδιαίτερα σημεία.

Εκτιμήσεις κόστους

Ο υπολογισμός προμετρήσεων των απαιτούμενων υλικών και εργατικών, για την ολοκλήρωση των έργων, καθώς επίσης και η εξαγωγή οικονομικού προϋπολογισμού, μας οδηγεί στην άμεση εκτίμηση κόστους

Ποιοτική διαχείριση

Εφαρμόζουμε προηγμένη στρατηγική διαχείρισης έργων, που ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει, τις συμφερότερες λύσεις με ευφυείς δράσεις. Με υποστήριξη σχεδίων εφαρμογής και συμπίεση κόστους με εμφανή στοιχεία απόδοσης οικονομίας.

Στις μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θέρμανσης, κλιματισμού, υδραυλικών και αποχετευτικών συστημάτων, κ.λ.π. εργαζόμαστε με: Βελτιωμένες πρακτικές και σύγχρονη τεχνολογία, επενδύοντας σε ένα ορθολογιστικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα.

This image for Image Layouts addon
Xρονοδιαγράμματα έργων

Δημιουργώντας το χρονοδιάγραμμα εργασιών, καταγράφουμε όλες τις απαιτούμενες εργασίες. Ορισμένες από αυτές πρέπει να γίνονται διαδοχικά και άλλες ταυτόχρονα. Επίσης σημαντικός είναι ο διαχωρισμός ανά ενότητες. Οι τελικές επιλογές πορείας των έργων είναι αποφασιστικής σημασίας απόφαση.

Διαχείριση πόρων

Η διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται με ιδιαίτερη φροντίδα, προκειμένου το τελικό συνολικό ποσό να είναι επαρκές, εντός των συμφωνηθέντων ορίων, χωρίς μείωση της ποιότητας των έργων.

Διαχείριση ασφαλείας

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς επίσης την διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Η κατασκευαστική τεχνογνωσία είναι χρήσιμη για την εφαρμογή σχετικού σχεδίου ασφαλείας.

c2c concept to construction

Είναι η εταιρική μας ταυτότητα με τη μέθοδο σχεδιασμού - κατασκευής και διαχείρισης επιτυγχάνοντας μείωση του συνολικού κόστους. Με μείωση του απαιτούμενου χρόνου, με μεγαλύτερη οικονομία, καθώς επιτυγχάνεται βελτίωση των λειτουργιών και του κόστους συντήρησης.

Κανονισμοί έργων

Κάθε εργασία και ενσωμάτωση υλικών στο έργο, είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Με σχολαστικότητα και σε συνεχή βάση, εφαρμόζουμε τα καθοριζόμενα από τους κανονισμούς.

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, είναι σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση ενέργειας. Με τις μονώσεις θωρακίζουμε τα κτίρια από τη θερμότητα, τον ήχο και την υγρασία, (θερμομόνωση, ηχομόνωση και υγρομόνωση - στεγανοποίηση).

This image for Image Layouts addon
Πότε απαιτείται (Π.Ε.Α.)

Όταν έχει αποπερατωθεί ένα νέο κτίριο, μετά από ριζική ανακαίνιση, όταν πρόκειται να πωληθεί η να αγοραστεί και σε περιπτώσεις που η συνολική επιφάνεια είναι περισσότερο από 50 τετραγωνικά μέτρα. Δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό όταν η συνολική επιφάνεια του ακινήτου είναι μικρότερη των 50 τετραγωνικών μέτρων.

"Εξοικονομώ κατ οίκον"

Πραγματοποιούμε όλες τις απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου να ενταχτείτε στο ευεργετικό πρόγραμμα για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας. Υπάρχει η δυνατότητα στη συνολική απαιτούμενη δαπάνη (κόστους υλικών και εργατικών), να πάρετε κρατική επιδότηση μέχρι και 70%. Επίσης για το υπόλοιπο χρηματικό ποσό, είναι δυνατόν να πάρετε άτοκο δάνειο-χωρίς εγγύηση ακινήτου-με ευνοϊκούς όρους.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το κράτος έχει θεσπίσει τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Μία σειρά απαραίτητων μέτρων, όπως: Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης, η κάλυψη των minimum απαιτήσεων, και η κατάταξη των κτιρίων σε ενεργειακές κατηγορίες από τους πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Πιστοποιητικό (Π.Ε.Α.)

Με ενεργειακό επιθεωρητή, πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες εργασίες, προκειμένου (α) Να αξιολογηθεί το ακίνητο σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. (β) Να διαμορφωθούν βάσιμα οι σχετικές συστάσεις για αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και (γ) Να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό, στο οποίο κατατάσσεται το ακίνητο στην αντίστοιχη κατηγορία.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών, που αποτελείται από μελετητικό και εφαρμοστέο πλαίσιο συνεργασίας. Από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, για υπαγωγή (ένταξη) του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα έως και την κατασκευαστική υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους από το Υπουργείο, μηχανικούς και τεχνικούς.

This image for Image Layouts addon
Η παρουσίαση των μελετών μας, πραγματοποιείται με τρισδιάστατες απεικονίσεις και φωτορεαλισμό. Αποτελούν εντυπωσιακή και συγχρόνως πρακτική παρουσίαση. Είναι βασικά εργαλεία εξασφάλισης, βέβαιης και πλήρους κατανόησης των σχεδίων, από τους ενδιαφερομένους. Κατανοούν άμεσα τον σχεδιασμό και παρακολουθούν με άνεση, τον βαθμό πιστότητας και μετατροπής των σχεδίων σε υπαρκτό κτήριο.
Περιγραφή των υπηρεσιών

Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι, η επιλογή παρουσίασης των έργων με τρισδιάστατα μοντέλα, δημιουργεί βασική υποδομή επιτυχημένων συνεργασιών. Υπάρχει αμεσότητα πλήρους κατανόησης του σχεδιασμού, της αισθητικής και της λειτουργίας του ακινήτου, που προορίζεται για να ζήσετε η εργαστείτε. Εμείς δίνουμε τις δυνατότητες επιλογής, εσείς αξιοποιείτε τη προσπάθειά μας.

Πιστότητα

Είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσετε το βαθμό πιστότητας των εργασιών που πραγματοποιούμε, σε σχέση τη τρισδιάστατη απεικόνιση με φωτορεαλισμό. Σαν να συγκρίνετε μία φωτογραφία με την πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης, είναι σοβαρά δεδομένα, για τον έλεγχο και την πορεία των εργασιών, σε σχέση με τα δεδομένα της εγκεκριμένης μελέτης.

Εσωτερικοί χώροι

Εκτός των εξωτερικών όψεων, εργαζόμαστε με τις ίδιες μορφές απεικόνισης και για τους εσωτερικούς χώρους. Έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε περιήγηση τους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας ή της επαγγελματικής σας στέγης. Με τρισδιάστατες απεικονίσεις και τους κατάλληλους φωτισμούς, σας παρουσιάζουμε ολοκληρωμένες μορφές και των εσωτερικών όψεων.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Η μέθοδος αξιοποίησης των τρισδιάστατων σχεδιαστικών μοντέλων -με τη μορφή 3d- χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος και η ποιότητα των κατασκευών. Οι δυνατότητες πού μας παρέχονται, είναι μεγάλης βοηθητικής αξίας, όταν μάλιστα πρόκειται για την πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα υλοποιημένων σχεδίων που έχουν συμφωνηθεί.

Ποιότητα

Σημαντικής και καθοριστικής σημασίας πλεονέκτημα, μας δίνει η επιλογή να συνεργαζόμαστε με 3 διαστάσεων απεικονίσεις. Η πορεία που ακολουθούμε είναι εξασφαλισμένη δίοδος επιτυχημένης συνεργασίας. Εξωτερικές και εσωτερικές όψεις, μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιούμε σχέδια με πλήρη ασφάλεια ορθότητας εφαρμογής.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων